maandag 10 augustus 2015

Verbazing over manege verkoop


Plaatselijk Belang Bellingwedde (PBB) heeft met verbazing kennis genomen van onderstaand artikel van Marcel Looden in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 8 augustus 2015.De verbazing gaat vooral uit naar het slot van het artikel waarin Looden het volgende heeft geschreven:

"Wie de boerderij koopt en er wil wonen, kan dat alleen doen als de voormalige manege bedrijfsmatig wordt gebruikt. Dat moet volgens het bestemmingsplan dat voor dat perceel geldt."

De PBB heeft het college al langere tijd indringend verzocht werk te maken van het tegengaan van de zgn. Rotte kiezen (panden die in desolate staat raken/verkeren). De gemeente heeft weinig instrumenten om Rotte kiezen te bestrijden, maar een van de weinige mogelijkheden, naast aankoop, is een verstandig en wijs gebruik van het planologisch instrument. Daarmee kan een gewenst gebruik van het complex bevorderd worden, en daarmee de verkoopbaarheid van een complex vergroot worden. Geen verkoop betekent in praktijk leegstand, en daarmee veelal verlies van een beeldbepalend pand. Door het opleggen van planologische beperkingen in de sfeer van het gebruik van de manege, wordt de verpaupering eerder in de hand gewerkt dan bestreden. Aldus de PBB.Fractievoorzitter Ester van Nieukerken heeft het college van B & W hierover de volgende vragen gesteld:


We stellen u hierover de volgende vragen:
 1. Is de berichtgeving juist dat de bestemming voor dit pand slechts bedrijfsmatig gebruik van de manege toestaat?
 2. Zo niet, is e.e.a. als correctie op het krantenartikel de rechthebbende van de veiling meegedeeld?
 3. Zo ja, is uw college met onze fractie van mening dat het opleggen van planologische beperkingen in de sfeer van het slechts bedrijfsmatig mogen gebruiken van de manege, de kans op verkoopbaarheid aan een potentiƫle koper, en daarmee op het voorkomen van verpaupering, eerder verkleint dan vergroot?
 4. Is uw college van plan om samen met de gemeenteraad een verruiming van de gebruiksmogelijkheden in planologische zin voor dit complex toe te staan?

Even een korte opmerking van mijn kant.

De gemeenteraad, waar Ester dus ook deel van uitmaakt, stelt op grond van artikel 3.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast. Op grond van het 2e lid wordt binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, de bestemming van gronden, met inbegrip van de met het oog daarop gestelde regels telkens opnieuw vastgesteld. De gemeenteraad kan op grond van het 3e lid in besluiten tot verlenging van deze periode met nog eens 10 jaar.

Het Bestemmingsplan Blijham is van 2007. 
Het huidige bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Bellingwedde is van 1998. Deze had dus in 2008 opnieuw vastgesteld moeten worden, c.q. verlengd met 10 jaar. In april 2013 werd het ontwerp van een nieuw bestemmingsplan buitengebied ter inzage gelegd. De hoorcommissie concludeerde op basis van de zienswijze van de provincie, dat het plan op een aantal onderdelen strijdig was met het ruimtelijk beleid van de provincie. Bovendien waren termijnen ruimschoots overschreden. Hierop heeft de raad op 2 oktober 2014 besloten om het bestemmingsplan buitengebied niet vast te stellen.

Als ik het bestemmingsplan lees zijn er wel mogelijkheden en is de berichtgeving van Marcel Looden wel erg kort door de bocht. Daarom is vraag 1 van Ester ook prima.

Het actualiseren van een bestemmingsplan wordt landelijk door veel raadsleden als een verplicht nummer gezien. Pas bij problemen vinden raadsleden het door hun zelf vastgesteld plan beknellend of niet meer van deze tijd. Ik zeg absoluut niet dat dat in het geval van Ester zo is maar het onderstreept wel de noodzaak van het tijdig actualiseren van regels.


Verder is het zo dat de raad op 22 mei 2008 een lijst van 28 "rotte kiezen/probleemerven" heeft vastgesteld en daarbij heeft besloten er per jaar tenminste twee aan te pakken. In de raadsbrief van november 2014 staat te lezen dat er inmiddels 14 van de 28 zijn verwijderd van de lijst. In deze brief staat niet vermeld dat er nieuwe locaties zijn bijgekomen. Bijvoorbeeld woning hoek Hoofdweg-Kerklaan in Wedde. Verder werd t.a.v. 8 locaties geen actie ondernomen. Hierbij zijn o.a. rommelerven. (Turfweg 10 en Nieuwe Veendijk 15).

Het is mij bekend dat de Gemeente Bellingwedde jarenlang geen afvalstoffenverordening heeft gehad. Ik heb daar toenmalig wethouder Marja Bos (GroenLinks) diverse keren op aangesproken. De gemeenteraad is op grond van artikel 10.23 lid 1 van de Wet milieubeheer verplicht om een afvalstoffenverordening vast te stellen. Nu is de gemeente wel in het bezit van een afvalstoffenverordening. Op grond van artikel 31 lid 1 van de afvalstoffenverordening kan de gemeente deze rommelerven nu aanpakken. Zowel strafrechtelijk door de BOA van de gemeente als bestuursrechtelijk door het opleggen van een dwangsom c.q. het toepassen van bestuursdwang. 

Gelet op de doelstelling van PBB geef ik het advies om ook aandacht te vragen voor rommelerven.

1 opmerking:

 1. Hoi Meijco,

  Terecht verwijs je naar de algemene inspanningsverplichting (eigenlijk een resultaatsverplichting!) van gemeenten, en dus ook van gemeenteraden, om de tijdige actualisatie van bestemmingsplannen serieus op te pakken.

  Onze wetgever heeft het proces zelfs willen bevorderen door een verbod op het heffen van leges te introduceren voor activiteiten die een rechtstreekse relatie hebben met het verouderde bestemmingsplan.

  In algemene zin is de actualisatie van bestemmingsplannen in gemeenteland niet op orde.

  Ik gebruik het zeker niet als excuus, maar veeleer als constaterende verklaring, dat de gemeentelijke inzet en dito kosten van het maken van een nieuw bestemmingsplan de laatste jaren niet zijn vergroot.

  Dan nog even terug naar dit beeldbepalende pand:
  Er staat ons college, en onze raad, niets in de weg om op basis van een zeer valide redenering, en dat is de mijne :), een onderdeel van een bestemmingsplan te wijzigen, en die later in een eventueel te verstrekken omgevingsvergunning toe te passen.

  Het gaat PBB er nu vooral om te voorkomen dat we door een te rigide toe te passen (verouderd) plan, feitelijk nieuwe rotte-kiezen creƫren. Dat lijkt ons niet in het belang van onze gemeenschap!

  Hartelijke groet,

  Ester

  BeantwoordenVerwijderen