donderdag 2 november 2017

APV 2017

Ik heb vanavond de commissievergadering van de gemeenteraad van Bellingwedde bezocht.

Per 1 januari 2018 gaan de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde op in de nieuw te vormen gemeente Westerwolde. Vandaag is zowel het gemeentewapen als het logo van Westerwolde onthuld.


In de gemeenteraad van Bellingwedde leverde het logo geen problemen op. In de gemeente Vlagtwedde was er weerstand van Gemeentebelangen en de VVD. Opmerkingen met betrekking tot het informeren/betrekken van de raad zijn terecht. De opdracht om het logo te maken is een collegebesluit. Ook Gemeentebelangen is vertegenwoordigd in het college. Het logo is al gemaakt en de kosten daarvoor worden gewoon betaald. Het niet gebruiken van het logo om de inwoners niet op kosten te jagen - zoals de fractievoorzitter Gerard Heyne van Gemeentebelangen het benoemde - zie ik meer als symboolpolitiek voor de komende verkiezingen.


APV

Beide gemeenten hebben thans een eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De gemeente Bellingwedde heeft in 2016 haar APV aangepast aan het landelijk model van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). In het kader van harmonisatie van regelgeving heeft de raad voor 2017 een geactualiseerde versie vastgesteld in haar vergadering van 11 oktober 2017. (na VNG-model). Deze blijft van kracht totdat de raad van Westerwolde een nieuwe APV heeft vastgesteld.

Op de agenda van de raadsvergadering van Vlagtwedde van 31 oktober 2017 stond op agendapunt 18 het vaststellen van de APV Vlagtwedde 2017. De gemeente Vlagtwedde wijkt met haar huidige APV 2013 op een aantal terreinen af van het landelijk model van het VNG. Zo heeft Vlagtwedde het hoofdstuk met betrekking tot houtopstanden niet overgenomen. Zij hebben daarvoor in 2006 een Kapverordening vastgesteld die heel ruim is. Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom is in Vlagtwedde pas nodig indien een boom op 130 cm hoogte een doorsnede heeft van 40 cm. Dit is het resultaat van toenmalig Gemeentebelangen wethouder Hendrik Klap. In het nieuwe voorstel wordt dit teruggebracht tot 10 cm.
Met betrekking tot het houden van bijen heeft Vlagtwedde eveneens een afwijkende regeling. Een van de oprichters van gemeentebelangen was mevrouw Martha Tolhuis. Haar zoon imker HenkTolhuis is één van de mensen die nu aan de bel trekt.
Ook het carbidverhaal heeft niet hun instemming.
Dus is het verwonderlijk en begrijpelijk dat Gemeentebelangen kort voor de verkiezingen liever het vaststellen van een APV overlaat aan de nieuwe raad. De meerderheid van de raad van Vlagtwedde ondersteunde het voorstel van Gemeentebelangen om een nieuwe APV vast te laten stellen door de nieuwe raad van Westerwolde en niet eerst meer een nieuwe vast te stellen door de raad van Vlagtwedde.

De raad en het college van de gemeente Bellingwedde betreuren het besluit van de raad van Vlagtwedde. GroenLinks wil wel terug naar het APV 2016. In de oude APV is namelijk een artikel 2.23 over "veiligheid op het ijs" opgenomen. Ik denk dat fractievoorzitter Marja Bos hier terecht door haar partijgenoot Aswin Geerdes - die tevens secretaris van de IJsfederatie Bellingwedde is - op gewezen is.  PvdA fractievoorzitter Stienus Melis is van mening dat we met het besluit van de APV 2017 een goed besluit hebben genomen. CDA fractievoorzitter Flip Klatter vroeg zich af of wij "onze" inwoners hiermee benadeelden. De overige partijen (Westerwolde lokaal was wederom niet aanwezig) hadden geen opmerkingen. Burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff stelde hem gerust.

Zelf heb ik de Raadsbijeenkomst van de gezamenlijke gemeenten over dit onderwerp in Zaal 12 in Vlagtwedde bijgewoond. Het juridisch gehalte van de ambtenaren die toen het woord voerden was niet erg hoog. Een jurist onwaardig durf ik rustig te zeggen.

Je kan rustig de conclusie trekken dat de harmonisatie van de APV's met stoom en kokend water klaar moest zonder dat veel raadsleden zagen wat de gevolgen waren. Er is inhoudelijk heel wat op af te dingen. De juridische kennis van de ambtelijke ondersteuning en de specifieke kennis van het gebied (in Vlagtwedde hebben ze geen toertochten op het ijs) waren bij de beleidsvoorbereiders onvoldoende aanwezig. Misschien goed dat de nieuwe raad er straks zorgvuldiger naar gaat kijken. Maar laten ze dat dan in samenhang doen met de Wet Natuurbescherming. Stel als raad van Westerwolde een lijst vast van waardevolle bomen waarvoor wel een omgevingsvergunning nodig is. De rest is dan vergunning vrij. Een hoop minder werk en kosten voor de gemeente en de burgers.


Deze commissievergadering was de laatste commissievergadering van de raad van Bellingwedde. Commissievoorzitter Henk Brouwer werd aan het einde van de vergadering toegesproken door burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff en kreeg van haar een bos bloemen als dank.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten